ELSA

Hafan > Dosbarthiadau > ELSA

Beth yw ELSA?

Ym mhob ysgol bydd plant a phobl ifanc mewn ysgolion bob amser yn wynebu heriau bywyd sy'n amharu ar eu gallu i ymgysylltu â dysgu. Bydd angen mwy o gymorth ar rai i gynyddu eu llythrennedd emosiynol nag eraill. Mae ELSA yn fenter a ddatblygwyd ac a gefnogir gan seicolegwyr addysg. Mae'n cydnabod bod plant yn dysgu'n well ac yn hapusach yn yr ysgol os eir i'r afael â'u hanghenion emosiynol hefyd.

Yma yn Ysgol Pencae mae gennym un Cymhorthydd Cefnogi Llythrennedd Emosiynol cymwys. Mae hi wedi cael ei hyfforddi gan Seicolegwyr Addysg i gynllunio a chyflwyno rhaglenni cymorth i ddisgyblion sydd ag anghenion emosiynol ychwanegol dros dro neu dymor hwy. Mae'r rhan fwyaf o waith ELSA yn cael ei gyflwyno'n unigol, ond weithiau byddwn yn defnyddio tasgau grŵp bach os bernir eu bod yn fwy priodol, yn enwedig ym meysydd sgiliau cymdeithasol a chyfeillgarwch. Mae'r sesiynau'n hwyl, gydag amrywiaeth o weithgareddau fel: gemau, chwarae rôl gyda phypedau neu gelf a chrefft. Mae sesiynau ELSA yn cael eu cynnal yn ein ‘ystafell ELSA’ o’r enw ‘Hafan’ sy’n darparu man tawel a diogel i’r plentyn deimlo ei fod yn cael ei gefnogi a’i feithrin.

Cydlynydd ELSA ein hysgol yw Mrs Mari Vick.

 

Fel rhan o gynllun ELSA, ein nod yw darparu cymorth ar gyfer ystod eang o anghenion emosiynol:

  • Adnabod emosiynau
  • Hunan-barch
  • Sgiliau cymdeithasol
  • Sgiliau cyfeillgarwch
  • Rheoli dicter
  • Colled a phrofedigaeth

Sut mae ELSA yn gweithio?

Mae plant fel arfer yn cael eu cyfeirio ar gyfer cymorth ELSA gan eu hathro dosbarth, Uwch Arweinwyr neu'r Cydlynydd ADY o bryd i'w gilydd. Bob hanner tymor rydym yn cyfarfod i drafod y ffurflenni cyfeirio ac i adnabod a blaenoriaethu pa blant sydd angen rhaglen wythnosol o 6-8 wythnos. Gyda nodau’r rhaglen mewn golwg rydym wedyn yn cynllunio sesiynau cymorth i hwyluso’r disgybl i ddatblygu sgiliau newydd a strategaethau ymdopi sy’n caniatáu iddynt reoli gofynion cymdeithasol ac emosiynol yn fwy effeithiol.

Cefnogi - nid trwsio

Cofiwch, nid yw ELSA’s yno i ddatrys problemau plant.

Yr hyn y gallwn ei wneud yw darparu cymorth emosiynol.

Ein nod yw sefydlu perthynas gynnes, barchus gyda disgybl a darparu gofod myfyrio lle gallant rannu eu meddyliau a’u teimladau yn onest.

Mae angen gwerthfawrogi na ellir cyflawni newid yn gyflym o reidrwydd a'i fod yn dibynnu ar gyd-destun a chymhlethdod y materion a gyflwynir. Ar gyfer plant ag anghenion cymhleth neu hirdymor mae'n afrealistig disgwyl i ymyrraeth ELSA ddatrys eu holl anawsterau, fodd bynnag bydd cymorth yn cael ei gynllunio i dargedu agweddau penodol ar angen plentyn.